Product was successfully added to your shopping cart.

เครื่องกรองน้ำร้อน/น้ำเย็น (Water Purifier Hot-Cool Water Purifier) WPU-8200C/F

Quick Overview

กรองน้ำสะอาดด้วยระบบ UF  4 ขั้นตอน (3 ไส้)


ไส้กรอง ที่ 1 : Sediment +Pre carbon การรวมไส้กรอง 2 ชนิดไว้ในไส้กรองเดียว ขนาด 5 ไมครอน
* กรองผงละเอียด,ทราย และสนิมเหล็ก และกำจัดกลิ่นคลอรีน สารอินทรีย์และสาร อนินทรีย์
* กรอกแบบดูดซึมโดนผ่านกัมมันต์ที่มีความพรุนและอื่น ๆ ที่ติดมากับน้ำ
* ระยะเวลาการใช้งาน : 4 เดือน (ขึ้นอยู่กับสภาพน้ำในพื้นที่ที่ใช้งาน)
ไส้กรอง ที่ 2 : Ultra Filtration Filter : ทำจากHollow fiber ขนาด 0.01 ไมครอน
* กรองเชื้อไวรัส แบคทีเรีย ที่ประปนมากับน้ำได้ กรองละเอียดขนาด 0.01 ไมครอน
* ระยะเวลาการใช้งาน : 20 เดือน (ขึ้นอยู่กับสภาพน้ำในพื้นที่ที่ใช้งาน)
ไส้กรองที่ 3 : Post-Carbon Filter
* กรองสารเคมีที่เป็นต่อร่างกาย เช่น ยาฆ่าแมลง สารปรอท สารอินทรีย์ กำจัดกลิ่นและสีที่ตกค้างอยู่ในน้ำ
* ระยะเวลาการใช้งาน : 12 เดือน (ขึ้นอยู่กับสภาพน้ำในพื้นที่ที่ใช้งาน)

Availability: In stock